Investorforeningen Moldova

Formand:
Henning Lysholm Christensen 
Soldalen 15, 7080 Børkop 
97 22 31 48 / 51 26 49 42 
lysholm@post10.tele.dk

Vedtægter for
Investorforeningen Moldova


§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Investorforeningen MOLDOVA” med hjemsted på formandens adresse.

§ 2. Foreningens formål
a. Det er investorforeningens formål at bistå medlemmerne omkring administrative og økonomiske spørgsmål, der kan opstå som ejendomsinvestor i Moldova.
b. Konkrete opgaver, som investorforeningen kan påtage sig, vedtages ved lovligt indkaldte bestyrelsesmøder eller på generalforsamlingen.
c. Mulige opgaver:
1) Samtaleforum for udveksling af erfaringer med div. myndigheder, udlejningsbureau, banker m.fl.
2) Aftaler om priser for udlejning, provision, pengeoverførsler, informationer m.v.
3) Revisor- og advokatbistand
4) Samarbejde med ”Invest Øst”

§ 3. Diskretion og begrænsninger
a. Foreningens medlemmer pålægges fuld diskretion med hensyn til alle oplysninger, man måtte komme i besiddelse af omkring foreningens medlemskreds, investeringer og div. aktiviteter i såvel Danmark som i udlandet.
b. Bestyrelsen kan ekskludere medlem, som bryder kravet om diskretion.
c. Investorforeningen kan ikke påtage sig økonomiske forpligtelser i form af investering i fast ejendom.
d. Investorforeningen er ikke på nogen måde ansvarlig for de enkelte medlemmers økonomiske dispositioner.
e.  Ethvert medlem kan til enhver tid bede sig undtaget for fælles initiativer.

§ 4. Medlemmer
a. Danske borgere med skøde på fast ejendom i staten Moldova kan optages i investorforeningen.
b. Ægtefæller er også medlemmer. Ægtepar har dog kun en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt i alle forhold.
c. Nye medlemmer godkendes af bestyrelsen

§ 5. Bestyrelse
a. På den årlige generalforsamling vælges formand, næstformand og kasserer. Der vælges desuden en suppleant og en revisor. Alle valg gældende for et år.
b. Referat af bestyrelsesmøder udsendes straks efter mødet som e-mail til alle medlemmer

§ 6. Økonomi
a. Bestyrelsens udgifter til almindelige administrative opgaver incl. kørselsudgifter dækkes af foreningen. Der ydes intet bestyrelseshonorar. Udgifter til rejser, bistand fra revisorer, advokater, finansielle rådgivere og andre skal godkendes i bestyrelsen. 

§ 6. Kontingent
a. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Der betales kun ét kontingent pr. ejer/ ægtepar uanset antal investeringer.

§ 7. Regnskab og revision
a. Regnskabsåret er kalenderåret.
b. Det reviderende regnskab samt budget for det kommende år fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før den kommende generalforsamling. Generalforsamlingen godkender regnskab og budget.
c. Foreningens midler opbevares i bank.

§ 8. Generalforsamling
a. Generalforsamlingen, der er investorforeningens højeste myndighed, afholdes hvert år i første halvår.
b. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel til medlemmernes mail-adresse.
c. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, hvorefter endelig dagsorden udsendes.
d. Ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
a. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af investorforeningens medlemmer forlanger det.
b. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som ved ordinær generalforsamling.

§ 10. Vedtægtsændring og opløsning
a. Forslag til ændring af nærværende vedtægter og forslag om opløsning af investorforeningen kan ske på lovligt indkaldt generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er repræsenteret og mindst 5/6 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
b. I tilfælde af investerforeningens opløsning fordeles foreningens formue ligeligt mellem de på daværende tidspunkt lovlige medlemmer.

Således vedtaget på stiftende møde i Sdr. Felding 23. maj 2008


 

Invest Øst a/s
Bjørn Leinum
Privat: Bacioi str. S Radautanu 4,  md 2047 Chisinau, Moldova
c/o adresse: Hans K. Leinum, Hasselgaard - Floejterupvej 8,  4030 Tune DK
Mobil: +37360521083
Dansk mobil: 6090 5570
Email: bleinum@post9.tele.dk
Cvr.nr. 29775877

 

 

 

Nyheder


Rejser »
Invest Øst a/s tilbyder rejser
til investorer. Læs hvornår?

Valutakurser »


Direktør
Bjørn Leinum